Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Deze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Rovin.

Aanbiedingen en overeenkomst

1. Indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, vervalt de aanbieding.

2. Rovin kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Rovin is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rovin dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.

4. Rovin levert geen producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.

5. De geleverde flessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Rovin te vorderen.

    Prijzen en betalingen

1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling-en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Alle betalingen dienen te zijn voldaan via iDEAL alvorens tot verzending van de goederen kan worden overgegaan.

3. Indien de klant in gebreke blijft , behoudt Rovin het recht voor alle kosten aan de klant in rekening te brengen.

4. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Rovin, totdat  alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Rovin zijn voldaan.

    Levering

1. Leveringen vinden plaats in veelvouden van minimaal 1 of meer flessen. De levertijd bedraagt maximaal 7 werkdagen, tenzij anders vermeld. Meestal zal de levering binnen 3 werkdagen plaatsvinden

2. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.

3. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven lever adres en is voor rekening van de koper.

4. Rovin rekent standaard  € 6.95 bezorgkosten per bestelling tot 12 flessen. (mu.v. de waddeneilanden) Wanneer de totale grootte van de individuele order groter is dan 12 flessen, vervallen de bezorgkosten.

5. Rovin maakt bij de fysieke distributie van de bestellingen van de klant gebruik van derde partijen. De bestelling wordt (met uitzondering van zon- en feestdagen) aangeboden. Pakketten die in het geheel niet kunnen worden afgeleverd, worden retour gezonden aan Rovin in Dongen

6. Rovin is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is of de levertijd wordt overschreden,  wordt hierover schriftelijk contact ( via E-mail) met de koper opgenomen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Rovin te melden.

7. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen, worden zo spoedig mogelijk nadat Rovin het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, teruggestort op de rekening van de klant.

    Overmacht

1. Rovin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rovin geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rovin niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.

2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen bij Rovin of leveranciers van Rovin.

    Reclame

1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.

2. Eventuele gebreken dienen binnen 3 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan Rovin kenbaar te worden gemaakt, onder vermelding van het ordernummer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.

3. De koper dient Rovin in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Rovin zal de klacht binnen 3 werkdagen in behandeling nemen en de klant hierover schiftelijk berichten.

4. Door Rovin wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de order wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

    Retouren

1. Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten.

2. Indien de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan Rovin te melden. De klant dient het product, na overleg met Rovin, te sturen naar een door Rovin vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet in de originele verpakking worden geretourneerd en compleet, ongebruikt en onbeschadigd zijn. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3. Indien de klant reeds enige betaling heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst heeft herroepen, zal Rovin binnen 7 werkdagen na ontvangst van het retour gestuurde product, opdracht geven tot terugstorting op rekening van de klant.

4. Rovin behoudt het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van de afkoelingsperiode wordt gemaakt.

5. Indien een product wordt geretourneerd, dat naar oordeel van Rovin schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins van het risico van de klant komt, zal Rovin de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Rovin heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

    Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de geleverde goederen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico tijdens transport van het door de klant bestelde product is voor Rovin. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het  risico van het product over op de klant.

    Aansprakelijkheid

1. Indien Rovin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Rovin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Rovin is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

3. Indien Rovin aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Rovin is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Rovin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rovin.

   Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Rovin en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Onverminderd het recht van Rovin een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Rovin, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Identiteit van de ondernemer

Rovin is een onderdeel van Drankenhandel Albert Schuermans BV.

Adres : Wilhelminastraat 79a,  5104 GB  DONGEN

Telefoonnummer : 0162-314831

E-mailadres : info@rovin.nl

KvK nr: 69096864

BTW nummer : NL8577.32.626.B01

 

 

Top

Rovin Slijterij-Drankhandel

Wilhelminastraat 79A

5104 GB, Dongen

© 2023 - Rovin.nl - Alle rechten voorbehouden.

Volg Ons

Wil je niets missen?

Vul uw E-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen
Vul een geldig E-mail adres in.
Email address already subscribed. Continue if you wish to unsubscribe.
Abonneren
Unsubscribe

Rovin Slijterij-Drankhandel

Wilhelminastraat 79A

5104 GB, Dongen

© 2023 - Rovin.nl - Alle rechten voorbehouden.

eCommerce by CubeCart